Harmonious Flow

במפגשי הטיפול האישיים ניתן לקבל טיפול בשיטת אילן לב

הטיפול מתייחס למערכת השלדית, למפרקי הגוף ולרקמות הרכות (פאשיה) העוטפות את העצמות ומחברות בין אברי הגוף השונים.

בשיטה זו המטפל מניע את גוף המטופל בצורה עדינה ומתוך דיאלוג קשוב, כך שלמעשה התנועה עצמה היא הכלי הטיפולי המרכזי. 

ניעות אלו מספקות מידע הן למוח הסנסורי של המטופל אשר 'רושם' אפשרויות תנועה חדשות במערכת , והן למטפל אשר מתפקידו לזהות היכן התנועה נחסמת בגופו של המטופל.

במהלך הטיפול נתמקד בפירוק התנועות למרכיביהן תוך כדי גילוי והתייחסות לאזורים הסובלים מפגיעה כלשהי , ולאחר מכן בחיבור והנעת כל הגוף כיחידה שלמה.

רואה לנכון להביא מתוך מילותיו של אילן עצמו :

"הזרמת התנועה מאירה את גופנו. כאילו שלחנו אלומות אור להבהיר למוח איזורים חשוכים. היא משפרת תרשימים של מערכים בלתי פתורים בגוף, ומבליטה ליקויים בתפקוד.

התנועה כמו היתה גלי-ראדאר שבאו לשרטט מחדש את תמונת השטח ותיפקודיו. בתור שכזו, התנועה מהווה כלי טיפולי מיוחד באופיו. אין לנו כלי יעיל ממנו."

אילן לב